Fout: Cookies inschakelen om in te loggen in MyChart.

Algemene voorwaarden mijnAmphia

Deze algemene voorwaarden van Stichting Amphia (hierna: "Amphia") gelden voor het gebruik van mijnAmphia. Leest u deze voorwaarden zorgvuldig. Dan kent u uw rechten en plichten bij het gebruik van mijnAmphia. Door gebruik te maken van mijnAmphia aanvaardt u deze algemene voorwaarden. De eerste keer dat u inlogt op mijnAmphia wordt u expliciet gevraagd de algemene voorwaarden te aanvaarden. Amphia mag deze algemene voorwaarden elk moment eenzijdig wijzigen zonder u daarvan in kennis te stellen en (opnieuw) om instemming te vragen. Amphia zal een bericht over de wijziging tijdig op de website van MijnAmphia plaatsen. Daar vindt u altijd de actuele voorwaarden.

mijnAmphia

Amphia biedt patiënten via mijnAmphia toegang tot onderdelen van het op hen betrekking hebbende elektronisch patiëntendossier van het ziekenhuis. Daarnaast biedt mijnAmphia verschillende andere mogelijkheden. U kunt er bijvoorbeeld vragenlijsten invullen. Die zijn dan al voor bezoek beschikbaar voor de behandelaar. Amphia verbetert haar diensten voortdurend. De vorm en inhoud van mijnAmphia kan daardoor van tijd tot tijd wijzigen. U wordt hierover niet vooraf geïnformeerd. Daarnaast kan Amphia tijdelijk of definitief stoppen met diensten (waaronder mijnAmphia), zonder dat het ziekenhuis in de gelegenheid is u daarover voorafgaand te informeren.

Privacy

Amphia verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Zij houdt zich hierbij aan wet en regelgeving (o.a. de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 Algemene verordening gegevensbescherming en het Privacyreglement Amphia).

Toelating, identificatie en beëindiging toegang

 1. U kunt slechts toegang tot mijnAmphia krijgen, als u ouder bent dan 11 jaar, wilsbekwaam bent en staat ingeschreven als patiënt van Amphia. U moet er uitdrukkelijk om verzoeken. (toegang voor minderjarigen zie vanaf 16)
 2. Toegang tot mijnAmphia is strikt persoonlijk. Toegang voor gemachtigden is vooralsnog niet toegestaan.
 3. a. Voor u toegang krijgt tot mijnAmphia moeten wij u hebben geïdentificeerd aan de hand van een geldige legitimatie (paspoort, identificatiebewijs of rijbewijs). b. U hebt voor de toegang tot mijnAmphia een mijnAmphia inlogcode nodig en een mobiele telefoon waarop u een sms bericht kunt ontvangen of een e-mailadres. c. Indien u nog niet volledig bent ingeschreven als patiënt van Amphia, maar er is voor u al wel een bezoek aan Amphia gepland, kunt u al toegang krijgen tot bepaalde functionaliteiten van mijnAmphia, zoals het invullen van vragenlijsten. Toegang tot de volledige functionaliteit van mijnAmphia kan uitsluitend na het doorlopen van de volledige aanvraagprocedure.
 4. U hebt altijd het recht de toegang tot mijnAmphia te laten beëindigen. Na het beëindigen van de toegang tot mijnAmphia zijn de gegevens niet langer voor u toegankelijk. Wel blijven ze in het elektronisch patiëntendossier van Amphia bewaard.
 5. Als binnen Amphia bekend wordt dat de patiënt is overleden, beëindigt Amphia de toegang tot mijnAmphia.
 6. Amphia beëindigt de toegang tot mijnAmphia alleen op uw verzoek of in geval van onmiddellijk noodzakelijke tijdelijke maatregelen of in andere gevallen vermeld in deze voorwaarden.
 7. Amphia behoudt zich het recht voor aangifte te doen, indien wordt ontdekt dat wordt geprobeerd op oneigenlijke wijze toegang tot mijnAmphia te verkrijgen, dan wel als op oneigenlijke wijze toegang is verkregen, dan wel bij het gebruik van valse documenten (zoals een ID).

Uw verplichtingen bij toegang tot mijnAmphia

 1. Patiënt verplicht uw inlogcode strikt vertrouwelijk te houden en niet aan derden ter beschikking te stellen. U mag anderen geen toegang tot mijnAmphia geven
 2. U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer en verspreiding van de informatie verkregen via mijnAmphia, bijvoorbeeld (i) op de eigen computer dan wel het internet, (ii) door u gemaakte (scherm)afbeeldingen of (iii) via het op papier afdrukken van informatie. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van eigen apparatuur. Zorg dat u actuele beveiligingsupdates en legale software gebruikt en log uit na ieder gebruik. Als u vermoedt dat iemand anders oneigenlijk toegang heeft tot uw account of u merkt andere ongebruikelijke gebeurtenissen met betrekking tot mijnAmphia, moet u dit melden bij het ziekenhuis via mijnAmphia@amphia.nl.
 3. U vrijwaart Amphia voor aanspraken in verband met door u geleden schade naar aanleiding van de toegang tot mijnAmphia.
 4. U bent zich ervan bewust dat adviezen via mijnAmphia naar hun aard beperkt zijn. Voor een gericht advies voor een specifieke situatie raden wij u aaneen afspraak te maken voor het spreekuur van een ter zake kundige zorgverlener.
 5. U bent zich ervan bewust dat gegevens over het gebruik van mijnAmphia worden vastgelegd en gebruikt kunnen worden voor statistische overzichten en wetenschappelijk onderzoek. Deelname aan mijnAmphia betekent nadrukkelijk niet dat u toestemming geeft tot het gebruik van de via mijnAmphia beschikbare gezondheidsgegevens.
 6. U communiceert binnen mijnAmphia op een nette en juiste manier.
 7. U bent zich ervan bewust dat Amphia op het gebruik van mijnAmphia toeziet. Amphia neemt maatregelen tegen overtredingen van de verplichtingen zoals genoemd in deze voorwaarden. Dat kan betekenen dat Amphia u waarschuwt of uw toegang tot mijnAmphia beëindigt.

Minderjarigen

 1. Ouders of voogden met het gezag van kinderen jonger dan 12 jaar kunnen toegang tot mijnAmphia van hun kind aanvragen. Bij de aanvraag zal aan de ouders of voogden worden gevraagd om aan te tonen dat zij het gezag hebben.
 2. Zodra het kind de leeftijd van 12 jaar bereikt vervalt de toegang van de ouders of voogden met het gezag tot mijnAmphia. Ouders of voogden met het gezag van kinderen ouder dan 12 jaar maar jonger dan 16 jaar kunnen toegang tot mijnAmphia van het kind aanvragen, maar krijgen dit slechts indien het kind hiervoor toestemming geeft. Bij de aanvraag zal aan de ouders of voogden worden gevraagd om aan te tonen dat zij het gezag hebben.
 3. Amphia mag op elk moment dat zij dat nodig acht aan ouders vragen het ouderlijk gezag aan te tonen en bij gebreke van dit bewijs of in afwachting ervan de toegang niet te verlenen of (tijdelijk) te beëindigen.
 4. Ouders zijn verplicht iedere wijziging van het gezag die van belang is voor de toegang tot mijnAmphia aan Amphia te melden.
 5. Ouders met ouderlijk gezag krijgen pas toegang tot mijnAmphia van hun kind, wanneer zij beschikken over een mijnAmphia inlogcode en een telefoon waarop ze een sms bericht kunnen ontvangen of een e-mailadres en op basis van een identificatie in persoon met een geldig legitimatiebewijs. Tevens dient een geldige legitimatie van het kind overgelegd te worden.
 6. Zodra het kind de leeftijd van 16 jaar bereikt, vervalt de toegang van de ouders of voogden met het gezag tot mijnAmphia. Zij krijgen hiervan bericht.
 7. Ouders of voogden met het gezag van wilsonbekwame kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 is, kunnen toegang tot mijnAmphia aanvragen. Punt 17 tot en met 19 zijn van overeenkomstige toepassing. Wel dient er daarnaast een verklaring van een arts beschikbaar te zijn inzake de langdurige wilsonbekwaamheid van het kind.
 8. De verplichtingen genoemd onder 8 tot en met 15 zijn onverkort van toepassing op ouders met ouderlijk gezag als zij toegang hebben tot mijnAmphia.

Verplichtingen van Amphia

 1. Amphia spant zich in mijnAmphia voortdurend voor u beschikbaar te houden, ook bij het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan mijnAmphia.
 2. Amphia spant zich in mijnAmphia voor u veilig te houden. Dat wil zeggen dat Amphia passende maatregelen neemt tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik van gegevens. U kunt zien dat u gebruik maakt van een beveiligde verbinding door naar de adresbalk (URL) te kijken. Als de URL met https:// begint in plaats van http:// worden de gegevens versleuteld verstuurd via een beveiligde verbinding. Ook kunt u controleren of u daadwerkelijk verbonden bent met Amphia door te kijken naar het digitale certificaat. Het certificaat dient te vermelden dat de website wordt aangeboden door Amphia. U vindt het certificaat onder het icoon van het hangslot. Dit hangslot vindt u, afhankelijk van uw software, links of rechts in de adresbalk. Klik op het icoontje voor meer informatie.
 3. Amphia heeft een helpdesk beschikbaar voor de gebruikers van mijnAmphia. Gebruikers kunnen problemen, fouten of verbetersuggesties voor het systeem als zodanig, doorgeven aan de helpdesk.

Uitsluitingen

 1. Amphia is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook voortvloeiend uit het gebruik van mijnAmphia, inclusief - maar niet beperkt tot - schade als gevolg van onjuistheid, ongeschiktheid, onvolledigheid, het tijdelijk niet beschikbaar zijn of achterstand in actualiteit van de via mijnAmphia aangeboden informatie.
 2. mijnAmphia biedt mogelijk links naar andere (medische) websites die niet onder het beheer van Amphia vallen. Deze links zijn ter informatie opgenomen. Amphia heeft de juistheid van de informatie op deze websites niet gecontroleerd en kan daarom niet instaan voor de correctheid ervan. Het gebruik van dergelijke informatie is voor uw eigen risico.

Slotbepaling

 1. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Amphia.
 2. Indien u vragen heeft over deze voorwaarden of het gebruik van mijnAmphia, kunt u contact opnemen met Amphia via mijnAmphia@amphia.nl. U kunt ook problemen, fouten of verbetersuggesties voor het systeem als zodanig doorgeven.